Content on this page requires JavaScript and the Flash Player. áGet Flash.
C¨rsaichean & Clasaichean
Se˛mraichean rim fastadh/goireasan

San Ionad tha farsaingeachd shlighean ann trom faod sibh a dhol an sÓs ann an cÓnan is cultar nan GÓidheal, agus clasaichean, c¨rsaichean agus tachartasan gan cumail fad na bliadhna.


ĺS e goireas coimhearsnachd air leth math a thĺ anns an Ionad cuideachd, le se˛mraichean brŔagha rim fastadh, se˛mar airson co-labhairtean bhidio, leabharlann GÓidhlig, goireasan coinneimh is craolaidh, se˛mar coimpiutaireachd agus raon taisbeanaidh agus iad uile gu buannachd agus toil-inntinn nan uile. Ri linn compÓirt sh˛nraichte eadar sinn fhýn agus Sabhal M˛r Ostaig, thŔid againn air comhairle a thoirt seachad mu, agus cuideachadh le, bhith lýbhrigeadh ch¨rsaichean foghlaim GÓidhlig aig ýre adhartach agus Órd-ýre. Leughaibh tuilleadhů


ENGLISH | G└IDHLIG