Ronan Martin Associates.

Sẹmraichean rim fastadh / Room hire


Ionad air leth airson ur tachartasan

’S e àite air leth ṣnraichte a th’ ann an Ionad Chaluim Chille ̀le airson tachartasan a chumail. Air a chuairteachadh le seallaidhean eireachdail den mhuir agus na Roinnean ̀leach, tha an t-ionad na àite air leth math gus tachartas a chumail, leithid choinneamhan, chùrsaichean, chlasaichean, bhainnsean, chuirmean-ciùil agus thaisbeanaidhean.

The Centre is a unique venue for your event. With views across the sea to the Rhinns of Islay, the venue offers a spectacular backdrop for a great range of events, such as meetings, courses, classes, conferences, weddings, concerts and exhibitions. 

Taghadh de shẹmraichean

Tha taghadh de shẹmraichean rim faotainn, nam measg tha Sẹmar Loch na Dàla, am Pŕomh Thalla agus dà sẹmar coinneimh no cruinneachaidh nas lugha. Tha sẹmraichean cruinneachaidh eile ann cuideachd, cho math ris an leabharlann, aonad cùram-cloinne, goireasan co-labhairt bhidio agus raon taisbeanaidh. Gabhaidh co-labhairtean a chumail ann an Ionad Chaluim Chille ̀le le suas ri 100 duine an làthair.

 A range of rooms are available, including the Loch Indaal Suite, the Main Hall and two smaller meeting or breakout rooms. Additional breakout rooms are also available, as well as a library, childcare unit, video conference facilities and exhibition space. Maximum capacity for conferences at Ionad Chaluim Chille ̀le is 100 delegates.

Seallaidhean eireachdail

Ma tha śde mhath ann, faodaidh daoine a bhith a-muigh air na barraidean far am faic iad sealladh den mhuir. Ch́ iad seallaidhean eireachdail de thuar caochlaideach na mara agus den chladach gu h-́osal.

 If the weather is fine, the terraces overlooking the sea allow easy access to outdoors. Enjoy the spectacular views over the ever-changing colours of the sea and the rocky shoreline below.

An t-Àite

Tha Ionad Chaluim Chille ̀le suidhichte ḿle tuath air Bogha Ṃr air an A846; bheir e cairteal na h-uarach coiseachd don bhaile.

Ionad Chaluim Chille ̀le is located one mile north of Bowmore on the A846, 15 minutes walk from the village.

 
Tha foirm ann an roinn 'luchdaidh a-nuas', cuir sin thugainn tro post-dealain, info@islay-gaelic.net

Please download a booking form from the 'downloads' section and e-mail to info@islay-gaelic.net
 
 


 

 


ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.