Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sẹmraichean rim fastadh / Room hire

Coinneamhan is Co-labhairtean


’S e àite air leth ṣnraichte a th’ ann an Ionad Chaluim Chille ̀le airson tachartasan a chumail. Air a chuairteachadh le seallaidhean eireachdail den mhuir agus na Roinnean ̀leach, tha an t-ionad na àite air leth math gus coinneamh no co-labhairt a chumail.
 
Tha taghadh de shẹmraichean rim faotainn, nam measg tha Sẹmar Loch na Dàla, am Pŕomh Thalla agus dà sẹmar coinneimh no cruinneachaidh nas lugha. Tha sẹmraichean cruinneachaidh eile ann cuideachd, cho math ris an leabharlann, aonad cùram-cloinne, goireasan co-labhairt bhidio agus raon taisbeanaidh. Gabhaidh co-labhairtean a chumail ann an Ionad Chaluim Chille ̀le le suas ri 100 duine an làthair.
 
Ma tha śde mhath ann, faodaidh daoine a bhith a-muigh air na barraidean far am faic iad sealladh den mhuir. Ch́ iad seallaidhean eireachdail de thuar caochlaideach na mara agus den chladach gu h-́osal.
 
Tha Ionad Chaluim Chille ̀le suidhichte ḿle tuath air Bogha Ṃr air an A846; bheir e cairteal na h-uarach coiseachd don bhaile.<-- air ais gu Sẹmraichean rim fastadh / Room hire


ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.