Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Semraichean rim fastadh / Room hire

Bainnsean


S e ite air leth iomchaidh agus goireasach a th ann an Ionad Chaluim Chille le airson banais, agus cuidichidh sinn sibh ma tha sibh ag iarraidh banais Ghidhlig.

Air a chuairteachadh le seallaidhean mara agus seallaidhean de na Roinnean leach, tha Ionad Chaluim Chille le na ite cirdeil, bragha le seallaidhean eireachdail a tha air leth iomchaidh airson banais. Gabhaidh an semar bainnse suas ri 50 duine, agus mairidh banais sam bith a thid a chumail san ionad shnraichte againn fada air chuimhne.

Ma tha sde mhath ann, tha ar cead airson bainnsean a leigeil le daoine psadh a-muigh air na barraidean. Bho na barraidean chithear seallaidhean eireachdail de thuar caochlaideach na mara agus den chladach gu h-osal. Agus air an latha mhr agaibh, s dcha gun cluinn na h-aoighean agaibh sgiamh an trlleachain agus guth binn na h-uiseige air oiteig fhionnair leach.
 

Cead Bhainnsean

Tha cead bhainnsean aig Ionad Chaluim Chille le airson an t-semair bhainnse againn, agus airson an d bharraid a-muigh air taobh siar an togalaich.
 

An Semar Bainnse

Gabhaidh Semar Loch na Dla suas ri 50 neach agus tha uinneagan mra ann a tha a coimhead a-mach air an loch mhara gu h-osal abair sealladh bragha airson ur bainnse, s bith d an t-sde a bhios ann!
 

Am Promh Thalla

Seo agaibh promh thrannsa an ionaid. Tha e air a dheagh shoillearachadh le solas na grine, agus tha faireachdadh blth, cridheil ann s bith d an t-sde. Bhiodh an semar freagarrach airson filteachadh champagne ron phsadh agaibh no s a dhidh. Tha pino air a ghleus ri fhaotainn ann cuideachd.
 
Tha d shemar eile ann cuideachd a dhfhaodte a chur gu feum le muinntir na bainnse.
 
 

<-- air ais gu Semraichean rim fastadh / Room hire


ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.