Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Semraichean rim fastadh / Room hire

Feum don choimhearsnachd


Gus a dhleastanas a choileanadh e a bhith na bhunait airson foghlam is tachartasan coimhearsnachd do mhuinntir le, tha grunn shemraichean teagaisg is cleasachd aig Ionad Chaluim Chille le a tha air am fastadh gu tric le buidhnean agus daoine fa leth. Mar eisimpleir, bidh buidhnean mar Chomann Ealain le, Fis le, Fis Jazz le agus Fis Cel Clasaigeach Cantelina air aoigheachd againn gu tric le suas ri 100 neach a tighinn cruinn cmhla gus isteachd ris a chel. Agus bidh iad tric a cur a phino mhr Boston Steinway againn gu feum.
 
Tha Ionad Chaluim Chille le cuideachd na dhachaigh airson caochladh thaisbeanaidhean a thaobh nan ealain lirsinneach, a sealltainn an d chuid obair le luchd-ealain ionadail agus luchd-ealain bho iteachan eile, agus iad a danamh feum den d bhalla thaisbeanaidh mhr air gach taobh den phromh fhor-thalla.
 
Cuideachd, bidh trr dhiofar bhuidhnean a cur an d phromh shemar teagaisg aig an Ionad gu feum (anns a bheil an teicnelas ISDN as ire agus goireasan coimpiutaireachd) airson coinneamhan, co-labhairtean coimhearsnachd agus bthan-obrach air sgilean pragtaigeach.
 
Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu na goireasan taisbeanaidh, coinneimh is teicnelais aig an Ionad, cuiribh fios thugainn le ur toil.


<-- air ais gu Semraichean rim fastadh / Room hire


ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.