Ronan Martin Associates.

Dualchas le / Islay Heritage


Tha mu 3,200 duine a fuireach ann an le an-diugh, agus tha cli aig an eilean air feadh an t-saoghail airson a chuid fhiadh-bheathaichean agus uisge-beatha. Cuideachd air an eilean, chithear pailteas lraichean a bhuineas ri arc-elas agus ri eachdraidh a tha a sneadh air ais fad linntean cin, agus nam measg tha crr is fichead lrach-tuineachaidh ann bho linn nan Lochlannach agus trth san linn Chrosdail. Tha Crois Chill Daltain, a bhuineas don 9mh linn, a toirt dhuinn ceangal lirsinneach ri Eilean agus an t-m a thisich Crosdalachd ann an Alba.

With a population today of approximately 3,200, the Isle of Islay is known the world over for its wildlife and its incomparable whiskies. The Island also boasts a host of archaeological and historic sites dating back to antiquity, as well as a score or more of early Christian and Norse Viking settlements. The 9th century Kildalton Cross provides a visual connection to Iona and to the beginnings of Scottish Christianity.

Bha m ann nuair a bha le aig teis-meadhan roghachd chumhachdach sna meadhan linntean, Tighearnas nan Eilean, aig an robh ceannas air na slighean-cuain a tuath, agus a bha a str an aghaidh rghrean agus triathan Sasannach, ireannach, Lochlannach agus Albannach feuch c gheibheadh lmh-an-uachdair air marannan na dthcha. Agus s didh sin, bha eachdraidh an eilein fuaighte ris na Dmhnallaich, ceannas nan Caimbeulach, na Fuadaichean agus eilthireachd.

Islay was once the power-centre of the great medieval kingdom of the Lords of the Isles and, during that period, held sway over the North Sea-roads and vied with English, Irish, Scandinavian, and Scottish kings and chieftains for mastery of the waves. Its later history is tied to the MacDonalds, the Campbell overlordships, the Clearances, and emigration.

le agus Ionad Chaluim Chille le Tha eachdraidh idheil aig le air a bheil fianais gu ler fhathast san Eilean, agus gheibhear fiosrachadh gu ler mu a deidhinn tro na goireasan barraichte againn an seo san leabharlann. Co-dhi mas e tidsear, oileanach no sgoilear a th annaibh, cuidichidh ar goireasan sibh le ur priseactan agus le bhith rannsachadh iomadh cuspair.

Islay and the Gaelic Centre - Islay has a rich history and this is still alive on the Island and can be discovered in excellent resources here in our library. If you are a teacher, student or pupil our resources can support your education projects on a range of topics.

Tha Ionad Chaluim Chille le air dualchas le a thoirt am follais don mhr-shluagh tro phriseactan agus raidean air diofar chuspairean mar, na Bird leach: Donnchadh MacIain, Terlach MacIlleNaoimh, Donnchadh MacIlleNaoimh agus Uilleam MacDhunlibhe.

Ionad Chaluim Chille le has presented Islay's heritage to the public through projects and talks on subjects such as Islay Bards Duncan Johnson, Charles MacNiven, Duncan MacNiven and William Livingston.


 


 
 
 
 


ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.