Ronan Martin Associates.

Filte gu Ionad Chaluim Chille le / Welcome to the Islay Gaelic Centre


Filte gu lrach-ln Ionad Chaluim Chille le agus tha sinn an dchas gun crd e ribh agus gum bi na ch sibh feumail agus idheil dhuibh. Siubhlaibh an lrach agus cuiribh fios thugainn ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhth oirbh. Welcome to Ionad Chaluim Chille le's website where we hope you will find much to interest you. Have a browse and contact us for any further information.
Tha Ionad Chaluim Chille le na bhunait lirsinneach, thbhachdach do ghnothaichean cultarach, eaconamach, sisealta agus foghlaim. San Ionad tha farsaingeachd shlighean ann trom faod sibh a dhol an ss ann an cnan is cultar nan Gidheal, agus clasaichean, crsaichean agus tachartasan gan cumail fad na bliadhna. S e goireas coimhearsnachd air leth math a th anns an Ionad cuideachd, le semraichean bragha rim fastadh, semar airson co-labhairtean bhidio, leabharlann Gidhlig, goireasan coinneimh is craolaidh, semar coimpiutaireachd agus raon taisbeanaidh agus iad uile gu buannachd agus toil-inntinn nan uile. Ri linn compirt shnraichte eadar sinn fhn agus Sabhal Mr Ostaig, thid againn air comhairle a thoirt seachad mu, agus cuideachadh le, bhith lbhrigeadh chrsaichean foghlaim Gidhlig aig re adhartach agus rd-re.

Ionad Chaluim Chille le (the Columba Centre Islay) is a visionary place of cultural, economic, social and educational significance. The Centre is an open door for you to engage with Gaelic language and culture through a progressive year-round range of classes, courses and activities. Ionad Chaluim Chille le has much to offer as a community venue, with a variety of attractive rooms for hire, a videoconference suite, Gaelic library, meeting and broadcasting facilities, computer suite and exhibition space for the benefit and enjoyment of all. In a special partnership with Sabhal Mr Ostaig, Scotland's Gaelic College, we can advise and assist with the delivery of some Gaelic language courses at further and higher education levels.


Tha sinn gu mr an dchas gum bu toigh leibh tuilleadh ionnsachadh mu d as urrainn do dhIonad Chaluim Chille le a dhanamh dhuibh, agus s mr ar miann gum bi sinn a cur filte oirbh chun an ionaid agus filte oirbh chun na Gidhlig ann an ine nach bi fada.

We very much hope you enjoy finding out more about all that Ionad Chaluim Chille le can offer you and we look forward to welcoming you to the Centre - and into Gaelic - sometime soon.

 


                              

 
S e iomairt shisealta a th annainn anns a bheil Manaidsear, Tidsear Gidhlig, Neach-rianachd an Ionaid agus Iar-Oifigear Phriseactan ag obair. Tha ICCI air a stiireadh le Brd-stiiridh air a bheil riochdairean bho bhuidhnean compirt Gidhlig (Sabhal Mr Ostaig agus Comunn na Gidhlig an-drsta), ach s ann le fhin a tha a mhr-chuid de na stiirichean.

We are a Social Enterprise employing a Manager, Gaelic Teacher, Centre Administrator and Assistant Project Officer. ICCI is managed by a Board of Directors which includes representation from partner Gaelic organisations (presently Sabhal Mr Ostaig and Comunn na Gidhlig) and has a majority of Islay-based Directors.

ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.