Ronan Martin Associates.

Gidhlig ann an Earra-Ghidheal / Gaelic in Argyll


Buidhnean Gidhlig

Tha grunn bhuidhnean ann a bheir fiosrachadh is comhairle dhuibh mu bhith ag ionnsachadh Gidhlig no mu bhith a dol an ss sa Ghidhlig ann an Earra-Ghidheal is Bd.

Seirbheisean Coimhearsnachd Comhairle Earra-Ghidheal is Bhid: Foghlam
Iomairt Ghidhlig le s Dhira
For Argyll
Ridio Coimhearsnachd Dhn Omhain
Atomic Piseag - Cisir Bhan Gidhlig Earra-Ghidheal
Cearcaill na Gidhlig

 

Ionnsaich Gidhlig san sgoil ann an le


Tha Foghlam tro Mheadhan na Gidhlig ri fhaotainn aig Bun-sgoil Bhogha Mr, agus gheibhear teagasg fon sgeama GLPS (Luchd-ionnsachaidh Gidhlig sa Bhun-sgoil) anns a h-uile bun-sgoil ann an le. Tha Gidhlig mar chuspair ri fhaotainn ann an rd-sgoil le.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios le ur toil gu Roinn an Fhoghlaim aig Comhairle Earra-Ghidheal is Bhid.
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.