Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Cùrsaichean & Clasaichean Gàidhlig / Gaelic Courses and Classes

Cùrsaichean goirid / Short courses


As t-samhradh faodaidh ICCI cùrsaichean 5-latha a thabhann airson diofar ́rean, agus cùrsaichean ciùil airson diofar ionnstramaidean.

Tha cothrom ionnsachaidh ṣnraichte ann do dhaoine a tha a’ gabhail chùrsaichean goirid aig an Ionad; bidh iad ag ionnsachadh ceum air cheum a rèir structair ṣnraichte, ann an àite a tha socrach agus beothail aig an aon àm. Thathar a’ dèanamh gach oidhirp feuch am bi cothrom aig oileanaich coinneachadh ri muinntir an àite airson an cuideachadh le bhith ag ionnsachadh Gàidhlig, agus faodaidh daoine a dhol air turasan agus a dhol gu seisean ciùil is tachartasan eile air an oidhche.

Seach nach eil àiteachan-fuirich aig an Ionad fhèin fhathast, ń an luchd-obrach gach oidhirp gus àite-fuirich freagarrach a lorg do dh’oileanaich san eilean.

Airson fiosrachadh a bharrachd, cuir fios thugainn tro post-dealain agus cum ur suil air 'De tha a' dol'.
 

 <-- air ais gu Cùrsaichean & Clasaichean Gàidhlig / Gaelic Courses and Classes


ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.