Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Cùrsaichean & Clasaichean Gàidhlig / Gaelic Courses and Classes

Gàidhlig san àite-obrach / Gaelic in the workplace


Cuidichidh Ionad Chaluim Chille ̀le sibh le bhith a’ cur air ḍigh clasaichean Gàidhlig don luchd-obrach agaibh tro na cùrsaichean Ùlpan a th’ ann a-cheana no le bhith cur chlasaichean ṣnraichte air ḍigh.
 
Cuiribh fios thugainn le ur toil ma tha sibh ag iarraidh clasaichean Gàidhlig no ma tha cuideachadh a dh́th oirbh le bhith cur an gńomh ur Plana Gàidhlig.
 
 
 

<-- air ais gu Cùrsaichean & Clasaichean Gàidhlig / Gaelic Courses and Classes


ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.